Paieška

Pamokų laikas

1)   8 : 00 -  8 : 45

2)   8 : 55 -  9 : 40

3)   9 : 50 - 10 : 35

4)  10 : 55 - 11 : 40

5) 12 : 00 - 12 : 45

6) 12 : 55 - 13 : 40

7) 13 : 45 - 14 : 30

8) 14 : 35 - 15 : 20

Dabar naršo

Mes turime 39 svečius online

Statistika

Turinio peržiūrėjimai : 291300
Mokinių taryba PDF Spausdinti Email

 

MOKINIŲ TARYBA

 

MOKINIŲ TARYBA (MT) - demokratiškai išrinkta mokinių savivaldos institucija, jungianti 5 – IV klasių mokinių atstovus, sprendžianti svarbiausias mokinių problemas ir įgyvendinanti mokinių idėjas ir koordinuojanti jų veiklas. Mokinių Tarybą sudaro 8 nariai. Atstovus į MT deleguoja  5 – IV klasių mokiniai. Kiekvienais metais MT atnaujinama naujais nariais. Į MT gali būti kviečiami ir kitų klasių atstovai, turintys patariamojo balso teisę.

      Mokinių Tarybos pirmininkas – Gimnazijos prezidentas. Kitas pareigas tarybos nariai pasiskirsto laisvanorišku principu. MT pirmininkas atstovauja tarybai ir vadovauja jos veiklai, sekretorius – tvarko tarybos dokumentaciją.

      Mokinių Tarybos narys – pavyzdys kitiems. Todėl jis nuolat stengiasi nepriekaištingai elgtis mokykloje ir už jos ribų. Baigęs mokyklą MT narys pasitraukia iš tarybos. Jeigu MT narys neatlieka savo pareigų, gali būti pašalintas iš tarybos jos balsų dauguma.

      Mokinių Tarybos posėdžiai vyksta 1 kartą per mėnesį, o pasitarimai – 1 kartą per savaitę. Posėdis teisėtas, jei jame dalyvauja daugiau kaip pusė visų MT narių. Nutarimai priimami dalyvaujančių narių balsų dauguma. MT savo veikloje vadovaujasi Vaiko teisių konvencija, LR Švietimo įstatymu, Šiluvos gimnazijos vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, mokyklos direktoriaus įsakymais, MT nuostatais ir kitais teisiniais aktais.

 

MT TIKSLAI

 •  atstovauti daugumos mokinių interesams gimnazijoje;

 •  formuoti vieningą mokinių bendruomenę;

 •  sudaryti sąlygas mokinių saviraiškai ir ugdyti kūrybinius bei organizacinius sugebėjimus;

 •  etiškai,  pagrįstai  reikšti  pageidavimus  gimnazijos  direktoriui,  pavaduotojui, Mokytojų tarybai, Gimnazijos tarybai;

 • teikti   pasiūlymus   sudarant,   keičiant,   papildant   vidaus   tvarkos   taisykles mokiniams;

 •  organizuoti darbo grupių veiklą ir supažindinti gimnazijos bendruomenę su vykdomos veiklos rezultatais.

MT FUNKCJOS

 • teikia siūlymus dėl ugdymo proceso tobulinimo, mokinių skatinimo ir nuobaudų skyrimo tvarkos;

 • tvirtina mokinių savivaldos institucijų įstatus;

 • svarsto ir teikia siūlymus dėl moksleivių skatinimo ir drausminimo sistemos;

 • organizuoja Gimnazijos prezidento ir atstovo į Mokinių parlamentą rinkimus;

 • gina mokinių interesus, rūpinasi mokinių problemų sprendimu;

 • teikia pasiūlymus ir pageidavimus ugdymo, popamokinės veiklos organizavimo klausimais;

 • padeda organizuoti ir vykdyti popamokinius renginius.


MT PAREIGOS

 • nuolat aktyviai dalyvauti mokinių tarybos veikloje, sąžiningai vykdyti pareigas;

 • sistemingai informuoti savo klasę apie mokinių taryboje priimamus nutarimus;

 • klasėse iškylančias problemas aptarti mokinių taryboje (klasių bendruomenėms pageidaujant) ir atstovauti klasės interesams;

 • informuoti mokinių tarybą apie klasės pageidavimus ir pasiūlymus;

 • reikalui esant, padėti spręsti mokinių ir mokytojų bendravimo problemas;

 • MT pirmininkas:

 • veikia visų gimnazijos mokinių vardu;

 • atstovauja gimnaziją santykiuose su kitomis Lietuvos Respublikos mokyklų savivaldomis.

 • tvirtina MT susirinkimo nutarimus.

 

GIMNAZIJOS PREZIDENTO STATUTAS

 • Gimnazijos mokinių prezidentas kviečia mokinių tarybos (MT) susirinkimus ir jiems vadovauja.

 • Mokinių taryboje (MT), esant lygiai svarstomo klausimo balsų pusiausvyrai, sprendžia klausimo likimą.

 • Prezidentas, prieš užimdamas savo postą, rinkėjams pasižada maksimaliai stengtis būti geru pavyzdžiu mokyklos bendruomenės nariams, atsakingai vykdyti savo pareigas ir mokyklos interesams teikti pirmenybę.

 • Atstovauja Šiluvos gimnazijos mokinius oficialiuose renginiuose.

 • Prezidento pagrindinė užduotis - kuo geriau organizuoti MT narių darbą, ugdyti jų savarankiškumą. Prezidentas siekia kuo glaudesnio kontakto su mokiniais ir mokytojais, kad galėtų tinkamai atstovauti savo rinkėjus.

 • Prezidentas negali savavališkai pasitraukti iš užimamų pareigų. Jo pasitraukimui turi pritarti MT slaptu balsavimu.

 • Prezidentas turi sukurti bent vieną naujovę gimnazijoje, tokiu būdu palikdamas prezidentavimo pėdsaką.

 

Mokinių tarybą kuruoja direktoriaus pavaduotoja ugdymui Regina Užumeckienė

 

Raseinių r. Šiluvos gimnazijos Mokinių taryba


Prezidentė Austėja Mažeikaitė IV kl.

Tarybos nariai:

Evelina Sinkutė 5 kl.

Antanas Zaranka 6 kl.

Austėja Buivydaitė 7 kl.

Lukas Baltrušaitis 8 kl.

Kristupas Armoška I kl.

Agnė Rimkutė II kl.

Erika Laurinaitytė III kl.

Karolina Dubinskaitė III kl.

Mantas Molotokas IV kl. 

 

 

 

 

                         


                       


                    

 


 


Powered by Joomla!. Designed by: joomla templates VPS hosting plans Valid XHTML and CSS.